What's On - Content Summary

 • We believe that, apart from prayer, two of the main activities of a church should be preaching and teaching. As such, we try to provide the means for people to attain Biblical literacy for there is no greater provision for souls than to know God’s Word:

  Cyfleoedd Dysgu

  Credwn mai dau o brif weithgareddau eglwys, ar wahân i weddi, ddylai fod pregethu ac addysgu. O’r herwydd, ceisiwn ddarparu’r modd i bobl ennill llythrennedd Feiblaidd gan nad oes darpariaeth bwysicach ar gyfer yr enaid nag i wybod Gair Duw:

 • We believe that prayer is a vital activity within the church. It involves personal devotion, of course, but in terms of the church corporately it is the engine room, so we lay great stress upon it. There are many opportunities for prayer within the life of the church:

  Gweddi

  Credwn, fel yr awgrymir uchod, fod gweddi’n weithgarwch hanfodol o fewn yr eglwys. Mae’n golygu defosiwn personol, wrth gwrs, on d yn nhermau’r eglwys fel corff dyma’r injan sy’n cynhyrchu pwer, felly rhown gryn bwyslais arno. Mae llawer o gyfleoedd i weddio’n gynwysedig ym mywyd yr eglwys:

 • Apart from our usual Sunday services and weekday meetings we are always looking for opportunities for outreach in the community. God has given us a commission to take the gospel out to others: “Therefore, go and make disciples of all nations, baptising them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit” (Matthew 28:19). Among the events that we hold are the following:

  Digwyddiadau

  Ar wahân i’n gwasanaethau arferol ar y Sul a’n cyfarfodydd yn ystod yr wythnos yr ydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd i gyrraedd allan i’r gymuned. Mae Duw wedi rhoi i ni gomisiwn i fynd â’r efengyl allan i eraill: “Ewch a gwnewch ddisgyblion o’r holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân” (Mathew 28:19). Ymhlith y digwyddiadaua gynhaliwn y mae’r canlynol: