Events

Apart from our usual Sunday services and weekday meetings we are always looking for opportunities for outreach in the community. God has given us a commission to take the gospel out to others: “Therefore, go and make disciples of all nations, baptising them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit” (Matthew 28:19). Among the events that we hold are the following:

 • We have Fellowship Meals now and again on a Sunday morning following our morning service and these are good opportunities to invite others along as well as enjoying fellowship with one another
 • A Christmas Carol Service and Party is held quite early in December, before the University students leave for their holiday, in order to reach out to them and to the local community at Christmas time; we invite a speaker for the evening and provide refreshments
 • Good Friday Preaching Services are held annually with a guest preacher, and we provide refreshments between the afternoon and the evening meetings
 • From time to time we hold other Special Meetings/Missions in order to actively take the gospel to those in the community around us
 • There are also special events that we hold in March on, or at the time of, St. David’s Day celebrations
 • We run a Church Trip annually to places associated with the gospel in Wales, and we invite others from outside the church to join us
 • We have a stall every year at the Lampeter Agricultural Show in order to share the gospel and to invite people to the church

Digwyddiadau

Ar wahân i’n gwasanaethau arferol ar y Sul a’n cyfarfodydd yn ystod yr wythnos yr ydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd i gyrraedd allan i’r gymuned. Mae Duw wedi rhoi i ni gomisiwn i fynd â’r efengyl allan i eraill: “Ewch a gwnewch ddisgyblion o’r holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân” (Mathew 28:19). Ymhlith y digwyddiadaua gynhaliwn y mae’r canlynol:

 • Cawn Ginio ar y Cyd nawr ac yn y man ar fore Sul yn dilyn ein hoedfa foreol ac mae’r rhain yn gyfleoedd da i wahodd eraill yn ogystal â mwynhau cymdeithas â’n gilydd
 • Cynhelir Gwasanaeth a Pharti Nadoligyn eithaf cynnar ym mis Rhagfyr, cyn i fyfyrwyr y Brifysgol adael am eu gwyliau, er mwyn cyrraedd allan atyn nhw a’r gymuned leol ar adeg y Nadolig; gwahoddwn rywun i annerch ar y noson a darparwn luniaeth
 • Cynhelir Gwasanaethau Pregethu ar Ddydd Gwener y Groglith bob blwyddyn gyda phregethwr gwadd, a darparwn luniaeth rhwng oedfa’r prynhawn ac oedfa’r hwyr
 • O bryd i’w gilydd cynhaliwn Gyfarfodydd Arbennig/Ymgyrchoedd er mwyn yn weithredol mynd â’r efengyl at y rhai sydd yn y gymuned o’n cwmpas
 • Cynhaliwn achlysuron arbennig hefyd ym mis Mawrth ar, neu o gwmpas, dathliadau dydd Gŵyl Ddewi
 • Rhedwn Daith Eglwys yn flynyddol i leoedd a gysyllti â’r efengyl yng Nghymru, a gwahoddwn eraill o’r tu allan i’r eglwys i ymuno â ni
 • Mae gennym stondin bob blwyddyn yn Sioe Amaethyddol Llanbed er mwyn rhannu’r efengyl a gwahodd pobl i’r eglwys.