Students

Over many years we have had strong links with the students at the University of Trinity St. David, mainly through the Christian union. We invite them to church, and many of them have been actively involved in practically all aspects of church life. We open our homes to them and provide hospitality in many different ways. We have also supported the CU financially and take a great deal of interest in its activities; several of our men have been to speak there or take Bible Studies. We work closely with the local UCCF Worker too. Many of the students have got involved in the work of the Lampeter Christian Centre (The Mustard Seed). We try to ensure that students have a home from home with us and become adopted members of our “family”.

One of the important activities of the church is the International Students’ Evening which is held on Mondays at 7.00 p.m. Over a number of years this has provided a meeting place for students from all corners of the world, and it has established long lasting friendships and a sense of belonging permeated with Christian love and teaching. For the vast majority of the good number of students who attend it has been their first experience ever of Christianity, especially Christianity in action.

Myfyrwyr

Dros lawer o flynyddoedd bu gennym gysylltiadau cryf â’r myfyrwyr sydd ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant, yn bennaf drwy’r Undeb Cristnogol. Gwahoddwn nhw i’r eglwys, ac mae llawer ohonynt yn ymglymu’n weithredol wrth holl agweddau’r eglwys bron. Agorwn ein cartrefi iddynt a daprarwn letygarwch mewn amrywiol ffyrdd. Yr ydym hefyd wedi cefnogi’r UC yn ariannol a chymerwn ddiddordeb yn ei weithgareddau; mae nifer o’r dynion wedi rhoi anerchiadau yno neu wedi cymryd Astudiaethau Beiblaidd. Gweithiwn yn agos gyda gweithiwr lleol UCCF yn ogystal. Mae llawer o’r myfyrywr wedi bod ynghlwm wrth waith Canolfan Gristnogol Llanbed (Yr Hedyn Mwstard). Ceisiwn sicrhau bod myfyrwyr yn cael cartref gyda ni a’u bod yn cael eu mabwysiadu fel aelodau o’n “teulu”.

Un o weithgareddau pwysig yr eglwys yw Noson y Myfyrwyr Rhyngwladol a gynhelir ar nos Lun am 7.00 o’r gloch. Dros nifer o flynyddoedd mae wedi bod yn fan cyfarfod i fyfyrwyr o bedwar ban y byd, a sefydlwyd yno gyfeillgarwch hir barhaol ac ymwybyddiaeth o berthyn a hidlwyd gan gariad a dysgeidiaeth Gristnogol. I’r mwyafrif mawr o’r nifer dda o fyfyrwyr sy’n ei fynychu hwn fu’r profiad cyntaf iddynt erioed o Gristnogaeth, ac yn arbennig Cristnogaeth ar waith.