Who Are We?

Lampeter Evangelical Church was founded in 1981 and meets for worship every Sunday in Victoria Hall, Bryn Road. Its members come from a variety of different backgrounds, the uniting factor being that they have all become Christians through personal faith in the Lord Jesus Christ as their Saviour and are committed to serving him as their Lord. The church is fairly unique, in that it holds services in both Welsh and English languages, the former being translated into English for the benefit of those who do not speak Welsh. It also meets regularly for other activities, such as meetings for Bible study and prayer, a ladies’ group, youth club, Welsh classes for beginners and an international student’s meeting. These activities usually take place in Yr Hedyn Mwstard (The Mustard Seed) in College Street.

Why “evangelical”? Basically, we believe the Bible to be the Word of God. In other words, through it God has revealed what we should believe and how we should live. Also, we believe that God sent His Son into the world to save people like us from the consequences of our sin. In order to accomplish this, the Lord Jesus was punished by His Father on the cross, in our place. God can therefore forgive our sins, because our debt has been paid. Evangelicals not only believe this, but are committed to making this message known.

Pwy Ydyn Ni?

Sefydlwyd Eglwys Efengylaidd Llanbed yn 1981 ac mae’n cyfarfod bob Sul i addoli yn Neuadd Fictoria, Heol y Bryn. Daw ei haelodau o nifer o wahanol gefndiroedd, a’r ffactor sy’n eu cysylltu’n un yw eu bod wedi dod yn Gristnogion drwy ffydd bersonol yn yr Arglwydd Iesu Grist fel eu Gwaredwr a’u bod wedi ymrwymo i’w wasanaethu ef fel eu Harglwydd. Mae’r eglwys yn unigryw braidd, gan ei bod yn cynnal gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg, y gyntaf yn cael ei chyfieithu i’r Saesneg ar gyfer y rhai nad ydynt yn siarad Cymraeg. Mae hefyd yn cyfarfod yn rheolaidd i gynnal gweithgareddau eraill, megis cyfarfodydd i astudio’r Beibl a gweddio, cyfarfodydd y chwiorydd, clwb ieuenctid, gwersi dysgu Cymraeg i ddechreuwyr a chyfarfod i fyfyrwyr rhyngwladol. Mae’r gweithgareddau hyn yn digwydd fel arfer yn Yr Hedyn Mwstard yn Stryd y Coleg.

Pam ‘efengylaidd’? Yn sylfaenol, credwn mai’r Beibl yw Gair Duw. Mewn geiriau eraill, drwyddo y mae Duw wedi datgelu beth ddylem gredu a sut y dylem fyw. Hefyd, credwn fod Duw wedi danfon Ei Fab i’r byd i achub pobl fel ni rhag canlyniadau ein pechod. Er mwyn cyflawni hyn, cosbwyd yr Arglwydd Iesu gan Ei Dad ar y groes, yn ein lle. Gall Duw felly faddau ein pechodau, oherwydd mae ein dyled wedi ei thalu. Nid yn unig y mae efengylwyr yn credu hyn ond maen nhw wedi ymrwymo i wneud y neges hon yn hysbys hefyd.