What Is An Evangelical?

Why do we use the term ‘Evangelical’ to describe ourselves: what’s wrong with just being known as Christians? It is unfortunate that we have to wear labels, but the word ‘Christian’ has come to describe people with such a broad range of beliefs, that it is necessary to emphasise our distinctiveness. Evangelicals are not ‘new kids on the block’, but hold to the truths taught in the New Testament.

The evangelical believes that the Bible is God’s word, and as such, is his only authority for faith and actions. We do not dispense with reason, but on the other hand do not depend on it, rather submitting to the teaching of scripture, which we believe to be the inerrant revelation of God and his purposes.

Without this revelation, we would have an incomplete knowledge of the character of God. Through the wonders of creation we could reason that God is powerful, but it takes the scriptures to show us that he is eternal, all-powerful, holy and just, as well as being loving, patient and kind, and so on.

We believe that God has the right to demand obedience from us and that he holds us responsible for our actions. Man was originally created perfect, but Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden and since then all people have been under God’s judgement because of their sin and will be condemned to eternal punishment, unless saved.

We believe that people are unable to make themselves acceptable to God, however hard they work - Heaven cannot be earned. We need forgiveness and this is why God, because he loves us, sent his Son, the Lord Jesus Christ. He lived a perfect sinless life and died on the cross, being punished by his Father for the wrong we have done. We receive forgiveness and acceptance through faith in the work of Christ for sinners.
So, eternal life is received as a free gift, on the basis of what Christ did on our behalf. This is what we call grace – the totally unmerited favour of God. And it is received by faith. We are saved by grace alone, through faith alone.

We also believe in the work of the Holy Spirit in regeneration. The Bible says that believers are ‘born again’ – they are made spiritually alive. Through the power of the Holy Spirit, we are enabled to repent of our sins and believe in Christ. He enables the Christian to live a holy and dedicated life, giving him or her a strong assurance of the life to come and in this life overwhelming joy and inexpressible peace, in spite of temptations and trials.

We believe that Christ, who rose from the dead and went back to be with his Father in Heaven, will come again to judge the world and to take his people to be with himself, and the believer will seek to live in the light of this.

We believe these truths because the Bible, God’s word, teaches them.

Beth yw Efengylwr?

Pam y defnyddiwn ni’r term “Efengylaidd” i’n disgrifio ein hunain: beth sy’n bod ar ddim ond cael ein ‘nabod fel Cristnogion? Mae’n anffodus ein bod yn gorfod gwisgo labeli, ond mae’r gair “Cristion” wedi dod i ddisgrifio pobl gyda’r fath ystod eang o gredo, fel ei bod yn angenrheidiol pwysleisio ein harwahanrwydd. ‘Dyw Efengylwyr ddim yn bobl newydd, ond rhai sy’n cynnal y gwirioneddau sy’n y Testament Newydd.

Mae’r efengylwr yn credu mai gair Duw yw’r Beibl, ac fel canlyniad, hwnnw yw ei unig awdurdod dros ei ffydd a’i weithredoedd. ‘Dyn ni ddim yn gwneud i ffwrdd â rheswm, ond ar y llaw arall ‘dyn ni ddim yn dibynnu arno, yn hytrach yr ydym yn ildio i ddysgeidiaeth yr ysgrythur, a gredwn ni sydd yn ddatguddiad anffaeledig o Dduw a’i bwrpasau.

Heb y datguddiad hwn, byddai gennym wybodaeth anghyflawn o gymeriad Duw. Drwy ryfeddodau’r cread gallem resymu bod Duw yn rymus, ond mae’n cymryd yr ysgrythurau i ddangos i ni ei fod yn dragwyddol, hollalluog, sanctaidd a chyfiawn, yn ogystal â’i fod yn ein caru, yn amyneddgar a charedig, ac yn y blaen.

Credwn ni fod gan Dduw yr hawl i fynnu ufudd-dod oddi wrthym a’i fod ef yn ein dal yn gyfrifol am ein gweithredoedd. Yn wreiddiol crewyd dyn yn berffaith, ond bu Adda ac Efa yn anufudd i Dduw yng Ngardd Eden ac oddi ar hynny mae pawb wedi bod o dan farn Duw oherwydd eu pechod ac fe’u condemnir i gosb dragwyddol, onibai iddynt gael eu hachub.

Credwn fod pobl yn analluog i’w gwneud eu hunain yn dderbyniol i Dduw, dim ots pa mor galed y gweithiant – ni ellir ennill y ffordd i mewn i’r Nefoedd. Mae angen maddeuant arnom a dyna pam mae Duw, oherwydd ei fod yn ein caru ni, wedi anfon ei Fab, yr Arglwydd Iesu Grist. Gwnaeth ef fyw bywyd perffaith, dibechod a bu farw ar y groes, gan gael ei gosbi gan ei Dad am y drwg a wnaethom ni. Yr ydym yn cael maddeuant a derbyniad drwy ffydd yng ngwaith Crist dros bechaduriaid.
Felly, derbynnir bywyd tragwyddol fel rhodd rad, ar sail yr hyn a wnaeth Crist drosom. Dyna beth yw’r hyn a alwn yn ras – ffafr gwbl anhaeddiannol Duw. Ac fe’i derbynnir drwy ffydd. Fe’n hachubir drwy ras yn unig, drwy ffydd yn unig.

Credwn hefyd yng ngwaith yr Ysbryd Glân yn ein hail-eni. Mae’r Beibl yn dweud bod credinwyr wedi eu “geni drachefn” – maen nhw wedi eu gwneud yn fyw yn ysbrydol. Drwy rym yr Ysbryd Glân, fe’n galluogir ni i edifarhau am ein pechodau a chredu yng Nghrist. Mae e’n galluogi’r Cristion i fyw bywyd sanctaidd ac ymrwymedig, gan roi iddo neu iddi sicrwydd cryf o’r bywyd sydd i ddod ac yn y bywyd hwn lawenydd anorchfygol a thangnefedd anhraethadwy, er gwaetha’r temtasiynau a’r treialon.

Credwn fod Crist, a atgyfododd oddi wrth y meirw ac a aeth yn ôl i fod gyda’i Dad yn y nefoedd, yn mynd i ddod eto i farnu’r byd ac i gymryd ei bobl i fod gyda fe ei hun, a bydd y credadun yn ceisio byw yng ngoleuni hyn.

Credwn y gwirioneddau hyn achos fod y Beibl, gair Duw, yn eu dysgu.