What Do We Do?

 1. Primarily we provide all in the community with an opportunity to worship God, their Creator and Saviour, and to learn more of Him and His purpose for their lives, through the teaching of the Bible.
 2. We unashamedly share the Gospel with people in the town and surrounding area, because we are convinced that it is the only life changing message. Through it we obtain forgiveness and peace with God, and overwhelming joy.
 3. We are concerned with the spread of the Gospel elsewhere in Wales and in other countries, supporting a number of organisations and missionary societies.
 4. We are involved in other ministries to the community. For example, we are very closely associated with the Christian Coffee shop project, Yr Hedyn Mwstard (The Mustard Seed) in College Street. A number of people with different needs have been helped through counselling.
 5. Meeting the material and physical needs of people both here and overseas is important to us. We have been able to give help locally, to regularly support relief work of Blythswood Care and to respond to international disasters through Tear Fund.
 6. We support the distribution of the Bible, though the work of The Gideons. Locally copies of the Scriptures are placed in student’s rooms at the university and are given to pupils in the secondary school. We also see supporting the translation of the Scriptures into other languages to be vital.

Beth Wnawn Ni?

 1. Yn bennaf rhown gyfle i bawb yn y gymuned addoli Duw, eu Creawdwr a’u Gwaredwr, ac i ddysgu mwy amdano Ef a’i bwrpas ar gyfer eu bywydau, drwy ddysgeidiaeth y Beibl.
 2. Yr ydym heb gywilydd yn rhannu’r Efengyl gyda phobl yn y dref a’r ardal o gwmpas, oherwydd yr ydym yn argyhoeddedig mai hon yw’r unig neges sy’n newid bywydau. Drwyddi cawn fadddeuant a heddwch gyda Duw, a llawenydd difesur.
 3. Mae gofal gennym dros ledaenu’r Efengyl mewn mannau eraill yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill, ac mewn cefnogi nifer o gymdeithasau a chyrff cenhadol.
 4. Yr ydym yn ymwneud â gweinidogaethau eraill yn y gymuned. Er enghraifft, yr ydym â chysylltiadau agos â phrosiect y Siop Goffi Gristnogol, Yr Hedyn Mwstard, yn Stryd y Coleg. Mae nifer o bobl sydd ag anghenion gwahanol wedi derbyn cymorth yno drwy gwnsela.
 5. Mae cyfarfod ag anghenion materol a chorfforol pobl yma a thramor yn bwysig i ni. Yr ydym wedi gallu helpu’n lleol i gefnogi’r rheolaidd waith cynorthwyol Blythswood Care ac i ymateb i drychinebau rhyngwladol drwy Tear Fund.
 6. Cefnogwn ddosbarthu’r Beibl, drwy waith y Gedeoniaid. Yn lleol gosodwyd copïau o’r Ysgrythurau yn ystafelloedd y myfyrwyr yn y brifysgol a rhoddwyd copïau i ddisgyblion yn yr ysgol uwchradd. Gwelwn hefyd fod cefnogi cyfieithu’r Ysgrythurau i ieithoedd eraill yn hanfodol.