What Do We Believe?

 1. The Scriptures of the Old and New Testaments are the Word of God, being inspired, infallible and inerrant as originally given and are the sole authority in all matters of faith and practice, for what they teach is God’s will for His Church. We believe all that is taught therein.
 2. We believe in the only true and living God, the Holy Trinity of Divine Persons in perfect unity; Father, Son and Holy Spirit, each of whom is co-equal, co-eternal and sovereign in creation, providence and redemption.
 3. We believe in the God and Father of our Lord Jesus Christ, who is holy, righteous, full of grace, mercy, compassion and love. In His infinite love He sent forth the Son, that the world through Him might be saved.
 4. We believe in the Lord Jesus Christ, the incarnate Son of God, whose true humanity and full deity were mysteriously and really joined in the unity of His Divine Person. We believe in His virgin birth, in His perfect life and teaching, in His substitutionary, atoning death on the cross, where He triumphed over Satan, sin and death, in His bodily resurrection and ascension into heaven, where He now sits in glory at the right hand of God, ever living to make intercession for us.
 5. We believe in the Holy Sprit, the third Person of the Godhead, whose work is indispensable to regenerate the sinner, lead him to repentance, give him faith in Christ, sanctify him in this present life and prepare him to enjoy fellowship with God for ever. For spiritual power and effectiveness in worship, witness and work for Christ, His ministry is essential to the individual Christian and the Church.
 6. We believe that as a result of the Fall, all men are sinful by nature. Sin pollutes and controls them, infects every part of their being, renders them guilty in the sight of a holy God, and subject to the penalty which, in His wrath and condemnation, He has decreed against it.
 7. We believe that through faith, and only faith, in the Lord Jesus Christ, whose death was a perfect oblation and satisfaction for our sins, the sinner is freely justified by God, who, instead of reckoning to us our sins, reckons Christ’s righteousness to our account. Salvation is therefore by grace and not by human merit.
 8. We believe that the Lord Jesus Christ will return personally, visibly and gloriously to this earth, to receive His saints to Himself and to be seen of all men. As the righteous Judge, He will divide all men into two, and only two, categories – the saved and the lost. Those whose faith is in Christ will be saved eternally, and will enter into the joy of their Lord, sharing with Him His inheritance in Heaven. The unbelieving will be condemned by Him to Hell, where they will be eternally punished for their sins under the righteous judgement of God.

Beth Ydyn Ni’n Ei Gredu?

 1. Gair Duw yw Ysgrythurau’r Hen Destament a’r Testament Newydd, wedi eu hysbrydoli, yn anffaeledig a di-feth fel y’u rhoddwyd yn wreiddiol a hwy yw’r unig awdurdod ym mhob mater o ffydd ac ymarfer, oherwydd dysgant ewyllys Duw ar gyfer Ei Eglwys. Credwn y cyfan a ddysgir ynddynt.
 2. Credwn yn yr unig wir a bywiol Dduw, y Drindod Sanctaidd o Bersonau Dwyfol mewn undod perffaith; Tad, Mab ac Ysbryd Glân, bob un ohonynt yn gydgyfartal, yn gyd-dragwyddol ac yn sofran yn y greadigaeth, rhagluniaeth a iachawdwriaeth.
 3. Credwn yn Nuw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, sydd yn sanctaidd, yn gyfiawn, yn llawn gras, trugaredd, trugarowgrwydd a chariad. Yn Ei gariad anfeidrol danfonodd ei Fab, fel y gallai’r byd gael ei achub drwyddo Ef.
 4. Credwn yn yr Arglwydd Iesu Grist, Mab ymgnawdoledig Duw, y cafodd ei wir ddynoldeb a’i dduwdod llawn eu huno yn Ei Berson Dwyfol mewn modd dirgel a gwirioneddol. Credwn yn ei eni o forwyn, yn ei fywyd a’i ddysgeidiaeth berffaith, yn ei farwolaeth iawnol yn ein lle ar y groes, lle y cafodd fuddugoliaeth dros Ddiafol, pechod a marwolaeth, yn ei atgyfodiad corfforol a’i ddyrchafael i’r nef, lle y mae Ef yn awr yn eistedd mewn gogoniant ar ddeheulaw Duw, yn byw bob amser i eiriol trosom.
 5. Credwn yn yr Ysbryd Glân, trydydd Person y Duwdod, y mae ei waith yn anhepgor er adfywio’r pechadur, ei arwain i edifeirwch, rhoi ffydd iddo yng Nghrist, ei sancteiddio yn ei fywyd presennol a’i baratoi ar gyfer mwynhau cymdeithas gyda Duw am byth. Mae Ei Weinidogaeth yn hanfodol i’r Cristion unigol ac i’r Eglwys er gallu ac effeithiolrwydd ysbrydol mewn addoliad, tystiolaeth a gwaith dros Grist.
 6. Credwn fel canlyniad i’r Cwymp, fod pob dyn yn bechadurus o ran natur. Mae pechod yn eu llygru a’u rheoli, yn heintio pob rhan o’u bodolaeth, yn eu gwneud yn euog yng ngolwg Duw sanctaidd, ac yn eu gosod dan y gosb y mae Ef, yn Ei ddigofaint a’i gondemniad, wedi deddfu yn ei herbyn.
 7. Credwn mai trwy ffydd, a ffydd yn unig, yn yr Arglwydd Iesu Grist, yr oedd ei farwolaeth yn offrwm a bodlonrwydd perffaith dros ein pechodau, y cyfiawnheir y pechadur yn rhad gan Dduw sydd, yn hytrach na chyfrif inni ein pechodau, yn cyfrif cyfiawnder Crist ar ein cyfer. Mae iachawdwriaeth felly drwy ras ac nid trwy haeddiant dynol.
 8. Credwn y bydd yr Arglwydd Iesu Grist yn dychwelyd yn bersonol, yn weledig ac yn ogoneddus i’r ddaear hon, i dderbyn Ei saint iddo’i hun ac yn amlwg i bob dyn. Fel y Barnwr cyfiawn, bydd Ef yn gwahanu pawb yn ddau, a dim ond dau, gategori – y cadwedig a’r colledig. Bydd y rhai y mae eu ffydd yng Nghrist yn dragwyddol gadwedig, yn cael mynediad i lawenydd eu Harglwydd, yn rhannu Ei etifeddiaeth gydag Ef yn y Nefoedd. Condemnir yr anghredinwyr ganddo Ef i Uffern, lle y cânt eu cosbi’n dragywydd am eu pechodau dan farnedigaeth gyfiawn Duw.