About Us - Content Summary

 • Primarily we provide all in the community with an opportunity to worship God, their Creator and Saviour, and to learn more of Him and His purpose for their lives, through the teaching of the Bible.

  Beth Wnawn Ni?

  Yn bennaf rhown gyfle i bawb yn y gymuned addoli Duw, eu Creawdwr a’u Gwaredwr, ac i ddysgu mwy amdano Ef a’i bwrpas ar gyfer eu bywydau, drwy ddysgeidiaeth y Beibl.

 • Why do we use the term ‘Evangelical’ to describe ourselves: what’s wrong with just being known as Christians? It is unfortunate that we have to wear labels, but the word ‘Christian’ has come to describe people with such a broad range of beliefs, that it is necessary to emphasise our distinctiveness. Evangelicals are not ‘new kids on the block’, but hold to the truths taught in the New Testament.

  Beth yw Efengylwr?

  Pam y defnyddiwn ni’r term “Efengylaidd” i’n disgrifio ein hunain: beth sy’n bod ar ddim ond cael ein ‘nabod fel Cristnogion? Mae’n anffodus ein bod yn gorfod gwisgo labeli, ond mae’r gair “Cristion” wedi dod i ddisgrifio pobl gyda’r fath ystod eang o gredo, fel ei bod yn angenrheidiol pwysleisio ein harwahanrwydd. ‘Dyw Efengylwyr ddim yn bobl newydd, ond rhai sy’n cynnal y gwirioneddau sy’n y Testament Newydd.

  1. The Scriptures of the Old and New Testaments are the Word of God, being inspired, infallible and inerrant as originally given and are the sole authority in all matters of faith and practice, for what they teach is God’s will for His Church. We believe all that is taught therein.
  2. We believe in the only true and living God, the Holy Trinity of Divine Persons in perfect unity; Father, Son and Holy Spirit, each of whom is co-equal, co-eternal and sovereign in creation, providence and redemption.

  Beth Ydyn Ni’n Ei Gredu?

  1. Gair Duw yw Ysgrythurau’r Hen Destament a’r Testament Newydd, wedi eu hysbrydoli, yn anffaeledig a di-feth fel y’u rhoddwyd yn wreiddiol a hwy yw’r unig awdurdod ym mhob mater o ffydd ac ymarfer, oherwydd dysgant ewyllys Duw ar gyfer Ei Eglwys. Credwn y cyfan a ddysgir ynddynt.
  2. Credwn yn yr unig wir a bywiol Dduw, y Drindod Sanctaidd o Bersonau Dwyfol mewn undod perffaith; Tad, Mab ac Ysbryd Glân, bob un ohonynt yn gydgyfartal, yn gyd-dragwyddol ac yn sofran yn y greadigaeth, rhagluniaeth a iachawdwriaeth.
 • Lampeter Evangelical Church was founded in 1981 and meets for worship every Sunday in Victoria Hall, Bryn Road. Its members come from a variety of different backgrounds, the uniting factor being that they have all become Christians through personal faith in the Lord Jesus Christ as their Saviour and are committed to serving him as their Lord. The church is fairly unique, in that it holds services in both Welsh and English languages, the former being translated into English for the benefit of those who do not speak Welsh.

  Pwy Ydyn Ni?

  Sefydlwyd Eglwys Efengylaidd Llanbed yn 1981 ac mae’n cyfarfod bob Sul i addoli yn Neuadd Fictoria, Heol y Bryn. Daw ei haelodau o nifer o wahanol gefndiroedd, a’r ffactor sy’n eu cysylltu’n un yw eu bod wedi dod yn Gristnogion drwy ffydd bersonol yn yr Arglwydd Iesu Grist fel eu Gwaredwr a’u bod wedi ymrwymo i’w wasanaethu ef fel eu Harglwydd. Mae’r eglwys yn unigryw braidd, gan ei bod yn cynnal gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg, y gyntaf yn cael ei chyfieithu i’r Saesneg ar gyfer y rhai nad ydynt yn siarad Cymraeg.